Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Marinka Šimić
(112816)
Utorak 22. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Šimić, Marinka.
Vitko nad stoljećima, natpis s Barevišta kraj Širokoga Brijega .
Široki Brijeg : Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg, Hrvatsko društvo čuvara baštine,, 2018 (monografija).

2. Dugandžić, Ivan; Šimić, Marinka.
Biloševica, zaboravljeno počivalište .
Široki Brijeg : Hrvatsko društvo čuvara baštine, 2017 (monografija).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

4. Šimić, Marinka.
Akademijin brevijar, HAZU III c 12, hrvatskoglagoljski rukopis s konca 14. stoljeća. Jezična studija. Transliteracija. Faksimil .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2014 (monografija).

5. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 16 (dovolstvo - dučiti) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2009 (rječnik).

6. Šimić, Marinka.
Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine .
Sarajevo : Matica hrvatska, 2009 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Šimić, Marinka.
Leksik Drvenih strojeva fra Martina Mikulića // Opera Dei revelare honorificum est, Zbornik radova u čast Baziliju Pandžiću / IMusić, Ivica (ur.).
Mostar, Grude : Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, Matica hrvatska ogranak Grude, 2018. Str. 265-288.

2. Šimić, Marinka.
O jeziku Politike za svakog čovika fra Petra Bakule // Zbornik o fra Petru Bakuli o 200. obljetnici njegova rođenja, Znanstveno-stručni simpozij, Mostar 2016. / Ševo, Ivan (ur.).
Mostar : Fram-Ziral, 2018. Str. 282-318.

3. Badurina Stipčević, Vesna; Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu // Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću : Sv. Martin, simbol dijeljenja. Sur les chemins Europeens du patrimoine immateriel au XXI siecle: Saint Martin, symbole du partage / Zaradija Kiš, Antonija ; Sabotić, Ines (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Kulturni centar sv. Martin, 2016. Str. 99-120.

4. Šimić, Marinka.
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja, Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 507-526.

5. Šimić, Marinka, Makarijoska, Liljana.
Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira u usporedbi s psaltirima makedonske redakcije // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. / Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić (ur.).
Zagreb : Staroslavenski insitut, 2015. Str. 631-646.

6. Šimić, Marinka.
Spomenici // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2014. Str. 23-48.

7. Šimić, Marinka.
Leksik // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2014. Str. 365-392.

8. Šimić, Marinka.
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) / Tomislav Galović (ur.).
Malinska, Rijeka, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011.. Str. 501-520.

9. Šimić, Marinka.
Hrvatska ćirilica // Knjige od likarije : faksimil i obrada dviju ljekaruša pisanih hrvatskom ćirilicom / Pećina, Marko, Fatović-Ferenčić, Stella (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. Str. 235-248.

10. Šimić, Marinka.
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) // Knjige poštujući, knjigama poštovan Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića / Romana Horvat, Davor Dukić, Mateo Žagar (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. Str. 149-169.

11. Šimić, Marinka.
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.. Str. 397-410.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Šimić, Marinka.
O jeziku Pariškoga zbornika Code Slave 73 (Na tekstu psaltira i kantika). // Fluminensia. 30 (2018) ; 153-185 (članak, znanstveni).

2. Šimić, Marinka.
O nazivlju bosansko-humskih srednjovjekovnih nadgrobnika (bilig, kami, kamen, zlamenie). // Susreti. 1 (2018) , 12; 41-61 (članak, znanstveni).

3. Šimić, Marinka.
Zaboravljene riječi širokobriješkoga kraja skrivene u toponimima (toponimi sela Dužice i RAsno). // Hercegovina franciscana. 14 (2018) , 1; 185-213 (članak, znanstveni).

4. Makarijoska, Liljana, Šimić, Marinka.
Zoonimite vo makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi. // Kirilometodievistika. 11 (2017) , 1; 7-50 (članak, znanstveni).

5. Šimić, Marinka.
Leksički arhaizmi u djelima fra Martina Mikulića. // Hercegovina franciscana. 1 (2017) , 13; 122-146 (članak, znanstveni).

6. Šimić, Marinka; Zaradija Kiš, Antonija.
Animalistički leksik u hrvatskoglagoljskom književnom korpusu. // Filologija. 2917 (2017) , 69; 129-174 (članak, znanstveni).

7. Šimić, Marinka.
O utjecaju govornoga jezika u hrvatskoglagoljskim rukopisima (Na primjeru Akademijina brevijara, HAZU III c 12). // Kirilometodievistika. 8 (2014) ; 7-25 (članak, znanstveni).

8. Šimić, Marinka.
Jezik i grafija bosansko-humskih natpisa. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 62 (2014) ; 203-219 (članak, znanstveni).

9. Šimić, Marinka.
Hrvatski ćirilski natpisi iz Gorice kod Gruda. // Susreti, Matica hrvatska, Grude. 8 (2014) ; 13-23 (članak, znanstveni).

10. Šimić, Marinka; Makarijoska, Liljana.
Leksički paraleli vo hrvatsko glagolskite psaltiri i psaltirite od makedonska redakcija. // Kirilometodievistika. 7 (2013) ; 23-42 (članak, znanstveni).

11. Šimić, Marinka.
Zapažanja o jeziku Akademijina brevijara (HAZU III c 12). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 245-266 (članak, znanstveni).

12. Makarijoska, Liljana; Šimić, Marinka.
Leksikata od oblasta na medicinata vo makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 95-122 (članak, znanstveni).

13. Šimić, Marinka.
Zamjenice u Akademijinu brevijaru (IIIc 12). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37/1 (2011) ; 161-197 (članak, znanstveni).

14. Šimić, Marinka.
Srednjovjekovni natpisi stolačkoga kraja. // Stolačko kulturno proljeće. VII (2009) ; 119-145 (članak, znanstveni).

15. Šimić, Marinka.
Leksik Psaltira Akademijina brevijara (III c 12). // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta. 56-57 (2008) ; 531-544 (članak, znanstveni).

16. Šimić, Marinka.
Livanjski glagoljski fragment brevijara. // Slovo. 58 (2008) ; 137-190 (članak, znanstveni).

17. Šimić, Marinka.
Natpisi na stećcima u župi Gradnići. // Brotnjo Zbornik. 1 (2008) ; 235-241 (članak, znanstveni).

18. Marić, Marija; Šimić, Marinka; Škegro, Ante.
Pop Tjehodrag i njegov natpis. // Povijesni prilozi/Historical contributions. 33 (2007) ; 9-32 (članak, znanstveni).

19. Šimić, Marinka.
Jezik boljunskih natpisa. // Stolačko kulturno proljeće. 1 (2007) , 5; 175-188 (članak, znanstveni).

20. Šimić, Marinka.
Natpisi na stećcima u Boljunima kod Stoca. // Hrvatska misao. 2-3/07 (43-44) (2007) ; 107-133 (članak, znanstveni).

21. Šimić, Marinka.
Nazivlje za klerička i redovnička zvanja na hrvatskim ćirilskim natpisima. // Hrvatska misao. 4/07(45) (2007) ; 45-60 (članak, znanstveni).

22. Šimić, Marinka.
Jezik i stil Ivana Sopte. // Vitko, časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. 10 (2007) ; 9-23 (članak, znanstveni).

23. Šimić, Marinka.
Kajkavizmi u "Tkonskom zborniku". // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007) ; 343-370 (članak, znanstveni).

24. Šimić, Marinka.
Jezik natpisa na stećcima u Brotnju. // Brotnjo Zbornik 4. / (2006) , 4; 50-76 (članak, znanstveni).

25. Šimić, Marinka.
Grafijske i fonološke osobitosti Psaltira u Akademijinu brevijaru (III c 12). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2006) , 32; 249-267 (članak, znanstveni).

26. Šimić, Marinka.
Natpis vojvode Masna iz Donje Drežnice. // Motrišta. 1 (2005) , 1; 30-43 (članak, znanstveni).

27. Šimić, Marinka.
Romanski sloj u zapadnoštokavskom ikavskom dijalektu. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2005) , 1; 99-103 (članak, znanstveni).

28. Šimić, Marinka; Dugandžić, Ivan.
Značaj križa iz Donje Britvice. // Vitko. / (2005) , 7; 38-50 (članak, znanstveni).

29. Šimić, Marinka.
Leksički postupak Blaža Baromića pisca i tiskara glagoljskih knjiga. // Filologija. 42 (2004) ; 65-86 (članak, znanstveni).

30. Šimić, Marinka.
O prijevodu psaltira iz Pariškog zbornika Slave 73. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik. 1 (2004) , 29; 275-292 (članak, znanstveni).

31. Šimić, Marinka.
Jezik i pismo Kočerinske ploče. // Vitko : časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. III (2004) , 4; 5-12 (članak, znanstveni).

32. Šimić, Marinka.
Ljubljanski fragment glagoljskoga brevijara. // Slovo. 52-53 (2003) ; 5-26 (članak, znanstveni).

33. Šimić, Marinka.
Kajkavizmi u creskoj Muci Franića Vodarića. // Fluminensia. 14 (2003) , 2; 73-84 (članak, znanstveni).

34. Šimić, Marinka.
Jezik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima. // Slovo. 50 (2000) ; 5-117 (članak, znanstveni).

35. Šimić, Marinka.
Samoborski fragment glagoljskoga brevijara. // Slovo. 44/46 (1996) ; 63-83 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Makarijoska, Liljana, Šimić, Marinka.
Fitonimite vo makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi (Leksički paraleli). // Makedonistika. 15 (2016) , 1; 55-84 (članak, ostalo).

2. Šimić, Marinka.
Leksik Ivančićeva zbornika. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 351-376 (članak, ostalo).

3. Šimić, Marinka.
Meri Cubalevska, Liljana Makarijoska: Leksikata na komentarot kon Pogodinoviot psaltir. // Makedonski jazik. 65 (2014) ; 387-390 (prikaz, stručni).

4. Šimić, Marinka.
Hrvatska ćirilična baština. // Kršni zavičaj. 46 (2013) ; 35-51 (pregledni rad, stručni).

5. Šimić, Marinka.
Leksikata od oblastata na istorijata na medicinata, Liljana Makarijoska, Skopje 2001. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 319-326 (osvrt, ostalo).

6. Šimić, Marinka.
Izložba "Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj" (Rijeka, 15. 10.-25. 12. 2010.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 407-410 (vijest, ostalo).

7. Šimić, Marinka.
Orbelski triod, Emilija Crvenkovska, Liljana Makarijoska. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 359-363 (članak, stručni).

8. Marić, Marija; Šimić, Marinka; Škegro, Ante.
"Vitez" u ništicu. Odgovor Mirku Vidoviću. // Hercegovina. Godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 23 (2009) ; 165-174 (članak, stručni).

9. Šimić, Marinka.
Herta Kuna, Srednjovjekovna bosanska književnost. // Hrvatska misao (Sarajevo). 2-3/09 (51-52), nova serija sv. 37 (2009) ; 225-230 (prikaz, stručni).

10. Šimić, Marinka.
Liljana Makarijoska, Studii od istoriskata leksikologija. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 344-348 (prikaz, ostalo).

11. Šimić, Marinka.
Radosavljeva bosanska knjiga, Zbornik krstjanina Radosava, priredila A. Nazor. // Slovo. 58 (2008) ; 372-375 (osvrt, stručni).

12. Šimić, Marinka.
Dvadeseta obljetnica smrti Biserke Grabar (1986-2006). // Slovo. 58 (2008) ; 382-384 (vijest, stručni).

13. Šimić, Marinka.
Dvadeseta obljetnica smrti Josipa Leonarda Tandarića (1986-2006). // Slovo. 58 (2008) ; 384-385 (vijest, stručni).

14. Šimić, Marinka.
Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, E. Hercigonja. // Hrvatska misao, časopis Matice hrvatske Sarajevo. 1/07(42) (2007) ; 177-181 (prikaz, stručni).

15. Šimić, Marinka.
Širokobriješka baština, Ivan Dugandžić. // Motrišta. 1 (2005) , 1; 206-208 (prikaz, stručni).

16. Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljska baština. // Kršni zavičaj. 33 (2002) , 35; 17-24 (pregledni rad, stručni).

17. Šimić, Marinka.
FRANCISCI V. MAREŠ: Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). // Slovo. 50 (2000) ; 222-225 (prikaz, stručni).

18. Šimić, Marinka.
Glasovi i oblici općeslavenskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović ; Zagreb : Jadranka Filipović, 1993 ; 109 str. ; ISBN 953-96016-0-6. // Slovo. 44/46 (1996) ; 232-235 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Šimić, Marinka.
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.) / Duerrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb -Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 577-586 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // A tko to ide? - A hto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Hrvatsko filološko društvo, 2013. 11-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šimić, Marinka.
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana // Zadarski filološki dani IV.
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2013. 247-256 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // Gacka u srednjem vijeku / Gračanin, Hrvoje ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. 255-282 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Šimić, Marinka.
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini // Hum i Hercegovina kroz povijest, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., ur. Ivica Lučić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011. / Ivica Lučić (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. 529-560 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Šimić, Marinka.
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu // Senjski glagoljaški krug 1248.-1508. / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998. 199-204 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Šimić, Marinka.
Ohridizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna kulturna i pismena tradicija / I. Velev, A. Girevski, L. Makarijoska, I. Piterkoski, K. Mokrova (ur.).
Ohrid : Universitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, 2011. 251-274 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šimić, Marinka.
Jezik creske Muke Franića Vodarića // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture III. / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Udruga Pasionska bašttina, 2003. 197-210 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šimić, Marinka.
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Udruga Pasionska baština, 2001. 211-220 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Zaradija Kiš, Antonija; Šimić, Marinka.
Animalistički leksik u hrvatskoglagoljskom književnom korpusu // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Badurina Stipčević, Vesna; Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljaška legenda o svetom Martinu // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Šimić, Marinka.
Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet , 09. 01. 2001, 170 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Sanktoral Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2018. (ostalo).

2. Zaradija Kiš, Antonija; Šimić, Marinka.
Animalistički leksik u hrvatskoglagoljskom književnom korpusu, 2016. (sažetak).

3. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija).