Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Zoran Grijak
(195701)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Grijak, Zoran; Ćosić, Stjepan.
Figure politke. Lujo Vojnović i Robert William Seton-Watson .
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2012 (monografija).

2. Grijak, Zoran.
Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera .
Zagreb : Dom i svijet ; Hrvatski institut za povijest, 2001. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Grijak, Zoran.
On Controversies in Strossmayer's Liberalism // Josip Juraj Strossmayer 1815-2015 / Šokčević, Šimo ; Damjanović Barišić, Darija ; Vulić, Boris (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017. Str. 185-197.

2. Grijak, Zoran.
Hrvati u Bosni i Hercegovini od 1790. do 1918 // Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2016. Str. 529-558.

3. Grijak, Zoran.
Hrvati i Sveta Stolica od 1790. do 1918. // Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2016. Str. 625-638.

4. Grijak, Zoran.
Korespondencija Kršnjavi - Strossmayer kao povijesno svjedočanstvo, kronologija velikih kulturnih pregnuća i hommage jednom životnom opusu // Zbornik radova znanstvenog skupa Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj / Mance, Ivana ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, 2015. Str. 135-152.

5. Grijak, Zoran; Vrbanus, Milan.
Crime Rate/Criminal Acts in the City of Zagreb from 1887 until 1912 based on the Report of the City Council // Our Daily Crime. Collection of Studies / Ravančić, Gordan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014.. Str. 183-235.

6. Grijak, Zoran; Goldstein, Ivo.
Na vratima 20. stoljeća // Povijest grada Zagreba, knj. 1 Od prethistorije do 1918. / Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko (ur.).
Zagreb : Novi Liber, 2012. Str. 353-411.

7. Grijak, Zoran.
O „pukotinama“ u Strossmayerovu liberalizmu // Zbornik 7. i 8. Strossmayerovih dana / Mandić, Ivica (ur.).
Đakovo : Grad Đakovo, 2011. Str. 125-146.

8. Grijak, Zoran.
Suradnja nadbiskupa Stadlera i isusovaca u vezi s položajem katolika u Bosni i Hercegovini prije Prvog svjetskog rata // Četiristota obljetnica dolaska isusovaca u grad Zagreb. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 6. studenoga 2006 / Horvat, Vladimir (ur.).
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu ; Hrvatski povijesni institut u Beču - Ured u Zagrebu, 2010. Str. 179-215.

9. Grijak, Zoran.
Josip Juraj Strossmayer (1815-1905) // Slavonija, Baranja i Srijem: vrela europske civilizacije, 1 / Biškupić, Božo ; Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2009. Str. 380-389.

10. Grijak, Zoran.
Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u drugoj polovici 19. i na početku 20. stoljeća // Povijest Hrvata. Druga knjiga. Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 584-600.

11. Grijak, Zoran.
Sudjelovanje vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera na Prvom hrvatskom katoličkom kongresu // Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001. / Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. Str. 185-194.

12. Grijak, Zoran.
Alagović Aleksandar, Barišić Rafo, Bauer Antun, Bock Ivan Petar, Bosanska vikarija, Božić Josip Dobroslav, Brandis Erick, Brixi Ferdinand, Celinšćak Josip // Hrvatska enciklopedija, sv. 1 / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999.. Str. 859.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Grijak, Zoran.
O nacionalno-političkim aspektima zahtjeva za afirmacijom glagoljaške liturgije u hrvatskim zemljama od sredine 19. do početka 20. stoljeća. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 43 (2019) , 83; 81-119 (članak, znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
Korespondencija Šimun Milinović - Josip Juraj Strossmayer kao povijesni izvor. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36 (2018) ; 215-255 (članak, znanstveni).

3. Grijak, Zoran; Ščapec, Andreja.
Odnos biskupa Josipa Jurja Strossmayera i Tadije Smičiklasa u Smičiklasovim pismima (1884.-1904.). // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 13 (2013) ; 9-70 (članak, znanstveni).

4. Grijak, Zoran; Blažević, Zrinka.
Korespondencija fra Martin Nedić - Ljudevit Gaj 1839-1841. Prilog proučavanju odjeka ilirskog pokreta u Bosni i Hercegovini. // Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu. 41 (2012) ; 21-58 (članak, znanstveni).

5. Grijak, Zoran.
Uspomene i Razgovori s biskupom Strossmayerom Isidora Kršnjavoga kao povijesni izvor. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 11 (2011) ; 97-181 (članak, znanstveni).

6. Grijak, Zoran.
O književnom i javnom djelovanju Iva Vojnovića s posebnim osvrtom na „supetarsku aferu“ 1907. godine. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 6 (2011) , 12; 9-49 (članak, znanstveni).

7. Grijak, Zoran.
Croatian and British point of view on Eastern Question. Correspondence William Ewart Gladstone – Josip Juraj Strossmayer (1876-1882). // Review of Croatian History. 5 (2009) , 1; 47-84 (članak, znanstveni).

8. Grijak, Zoran.
Korespondencija i dnevnici Iva Vojnovića kao povijesni izvor. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 20 (2009) , 4; 164-188 (članak, znanstveni).

9. Grijak, Zoran.
Ivo Vojnović u Križevcima. // Cris. Časopis Povijesnog društva Križevci. 10 (2008) , 1; 28-38 (članak, znanstveni).

10. Grijak, Zoran.
Predstavka episkopata Vrhbosanske metropolije iz 1903. godine u svjetlu austrougarske vjerske politike u Bosni i Hercegovini. // Croatica Christiana periodica : Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 32 (2008) , 62; 77-108 (članak, znanstveni).

11. Grijak, Zoran.
Predavanje dr. Ive Pilara u Austrijskom političkom društvu 12. listopada 1918. u kontekstu njegovih koncepcija državnopravnog preustroja Austro-Ugarske Monarhije. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 2 (2007) , 4; 11-30 (članak, znanstveni).

12. Grijak, Zoran.
Die politischen und diplomatischen Umstaende der Versuche zur Absetzung des Erzbischofs von Vrhbosna Josip Stadler aus Sarajevo (1900-1913). // Review of Croatian history. 1 (2005) , 1; 95-133 (članak, znanstveni).

13. Grijak, Zoran.
Benjamin Kallay i vrhbosanski nadbiskuo Josip Stadler. Problemi katolicizma u Bosni i Hercegovini. // Prilozi - Institut za istoriju u Sarajevu. 33 (2004) ; 101-135 (članak, znanstveni).

14. Grijak, Zoran.
Političke i diplomatske okolnosti pokušaja uklanjanja nadbiskupa Stadlera iz Sarajeva 1913. godine. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 54 (2004) ; 149-189 (članak, znanstveni).

15. Grijak, Zoran.
O okolnostima upućivanja pisma bosansko-đakovačkog i srijemskog biskupa J. J. Strossmayera zagrebačkom nadbiskupu Josipu Mihaloviću 4. svibnja 1885.. // Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. 8 (2004) ; 311-328 (prethodno priopćenje, znanstveni).

16. Grijak, Zoran.
O sadržaju promemorije Ive Pilara caru Karlu I. (IV.) iz kolovoza 1917. godine. // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara. 2 (2002) ; 83-102 (članak, znanstveni).

17. Grijak, Zoran.
Djelovanje dr. Karla Horvata u Zavodu sv. Jeronima u Rimu. // Croatica Christiana Periodica. 50 (2002) ; 135-156 (članak, znanstveni).

18. Grijak, Zoran.
Doprinos Ljudevita Dostala razvoju hrvatsko-slovenske suradnje u Bosni i Hercegovini u austrougarskom razdoblju. // Annales : Anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 1 (2002) ; 51-63 (članak, znanstveni).

19. Grijak, Zoran.
Odnos nadbiskupa Stadlera prema vjerskoj politici austrougarskih vlasti u Bosni i Hercegovini. // Croatica Christiana Periodica. 47 (2001) , -; 173.-180. (članak, znanstveni).

20. Grijak, Zoran.
Ivo Pilar i Stadlerova promemorija papi Benediktu XV.. // Prinosi za proučavanje života i djela dra. Ive Pilara. 1. (2001) , -; 95.-117. (članak, znanstveni).

21. Grijak, Zoran.
Mladost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera. // Časopis za suvremenu povijest. 31 (1999) , 1; 5.-29. (članak, znanstveni).

22. Grijak.
Shvaćanja mladoga Jurja Posilovića o kulturi i politici na temelju njegove korespodencije sa Šimunom Balenovićem. // Časopis za suvremenu povijest. - (1998) , 1; 51.-73. (članak, znanstveni).

23. Grijak, Zoran.
Shvaćanja mladoga Jurja Posilovića o kulturi i politici na temelju njegove korespondencije sa Šimunom Balenovićem 1856-1861.. // Časopis za suvremenu povijest. 30 (1998) , 1; 51-72 (članak, znanstveni).

24. Grijak, Zoran.
Problem odvajanja riječke župe od Senjsko-modruške biskupije (1891-1913). // Časopis za suvremenu povijest. 28 (1996) , 3; 303-337 (članak, znanstveni).

25. Grijak, Zoran.
Teologija povijesti ili klerikalizam: Odnos vjere i politike u Mihovila Pavlinovića. // Časopis za suvremenu povijest. 2-3 (1993) ; 43-65 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Grijak, Zoran.
Predavanje dr. Ive Pilara u Austrijskom političkom društvu 12. listopada 1918.. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 2 (2007) , 4; 59-67 (članak, stručni).

2. Grijak, Zoran.
Velika Britanija i Habsburška monarhija. Od sredine 19. stoljeća do 1918. godine. // Hrvatska revija. 4 (2004) ; 87-101 (članak, stručni).

3. Grijak, Zoran.
Dva dokumenta iz godine 1917.. // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara. 2 (2002) ; 177-187 (članak, stručni).

4. Grijak, Zoran; Matijević, Zlatko.
Tri dokumenta iz siječnja 1915. ; Pismo Svetozara Rittiga Ivi Pilaru ; Pismo nadbiskupa Josipa Stadlera Ivi Pilaru ; Apel nadbiskupa Stadlera papi Benediktu XV.. // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara. 2 (2002) ; 169-177 (članak, stručni).

5. Grijak, Zoran.
Petar Vrankić, Religion und Politik in Bosnien und der Herzegowina (1878-1918), Paderbron.., 1998. // Časopis za suvremenu povijest. 3 (2000) ; 597-613 (pregledni rad, ostalo).

6. Grijak, Zoran.
Petar Vrankić, Religion und Politik in Bosnien und der Herzegowina (1878-1918), Paderbron.., 1998. // Časopis za suvremenu povijest. 3 (2000) ; 597-613 (pregledni rad, ostalo).

7. Grijak, Zoran.
Korespodencija Jurja Posilovića i Šimuna Balenovića 1856.-1861.. // Časopis za suvremenu povijest. 30 (1998) , 1; 131-175 (članak, stručni).

8. Grijak, Zoran.
U povodu knjige Paula Mojzesa Yugoslavian Inferno - Etnoreligious Warfare in the Balkans, New York, 1994.. // Časopis za suvremenu povijest. 3 (1997) ; 559-579 (članak, ostalo).

9. Grijak, Zoran.
Nacizam u modernoj historiografiji. // Marulić. 30 (1997) , 2; 243-272 (članak, stručni).

10. Grijak, Zoran.
Hrvatski domoljub Josip Juraj Strossmayer. Ogledi. // Časopis za suvremenu povijest. 28 (1996) , 3; 482-485 (članak, stručni).

11. Grijak, Zoran.
Petar Grgec, Dr. Rudolf Eckert (Travnik, 1889 - Rijeka, 1915), Zagreb-Rijeka. // Časopis za suvremenu povijest. 28 (1996) , 3; 485-487 (članak, stručni).

12. Grijak, Zoran.
Razmatranja o bizantinizmu u djelima Mihovila Pavlinovića. // Marulić. 6 (1995) ; 973-987 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Grijak, Zoran.
Svibanjska deklaracija Južnoslavenskog kluba u bečkom Carevinskom vijeću (1917.) u svjetlu korespondencije Stjepana Sarkotića i Istvànà Buriàna // A horvát-magyar együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura / Pál, Fodor ; Šokčević, Dinko ; Turkalj, Jasna ; Karbić, Damir (ur.).
Budimpešta : Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet ; Hrvatski institut za povijest, 2015. 56 (104)-63 (111) (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Grijak, Zoran.
O okolnostima osnutka i djelovanju Kluba Starčevićeve hrvatske čiste stranke prava u Sarajevu // Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća. / Jelaska Marijan, Zdravka ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2013. 175-263 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
Analiza identitetskih odrednica bosanskohercegovačkog pučanstva u političkim razmatranjima Adalberta von Sheka i Moritza von Auffenberga // Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju. Zbornik radova, 1 / Kamberović, Husnija (ur.).
Sarajevo : Institut za istoriju u Sarajevu, 2011. 103-129 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grijak, Zoran.
Analiza identitetskih odrednica bosanskih i hercegovačkih Hrvata u austro-ugarskom razdoblju // Hum i Hercegovina. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., knj. 2 / Lučić, Ivica (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. 89-131 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grijak, Zoran.
Barski nadbiskup Šimun Milinović (1886.-1910.) i Svetojeronimska afera // Hrvatsko-crnogorski dodiri/Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Matica hrvatska, 2009. 498-520 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Grijak, Zoran.
Djelovanje dr. Ivana Šarića do smrti nadbiskupa Stadlera // Ivan Šarić vrhbosanski nadbiskup. Zbornik radova znanstvenoga skupa / Josipović, Marko ; Topić, Franjo (ur.).
Sarajevo : Vrhbosamska katolička teologija, 2007. 93-113 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Grijak, Zoran.
Josip Juraj Strossmayer i Josip Stadler // Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti. Zbornik radova / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : HAZU, 2006. 929-294 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Grijak, Zoran.
Utvrđivanje trajne nastanjenosti obitelji iz Dalmacije u Duvanjskom okrugu krajem 80-tih godina XIX. stoljeća // Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest / Krišto, Jure (ur.).
Tomislavgrad : Hrvatski institut za povijest, Zagreb ; Naša ognjišta, Tomislavgrad ; Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad, Zagreb, 2000. 561-589 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

8. Grijak, Zoran.
Mostarsko-duvanjska biskupija u vrijeme biskupa fra Paškala Buconjića // Duvanjski zbornik. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Duvanjski kraj kroz povijest / Krišto, Jure (ur.).
Tomislavgrad : Hrvatski institut za povijest, Zagreb ; Naša ognjišta, Tomislavgrad, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad, Zagreb, 2000. 213-227 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Grijak, Zoran.
O nekim važnijim aspektima problema konverzija na katolicizam u BiH u austrougarskom razdoblju na temelju dokumenata Zemaljske vlade u Sarajevu // Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. / Šehić, Zijad (ur.).
Sarajevo : Filozofski fakultet u Sarajevu, 2011. 143-165 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
O početcima djelovanja Hrvatske narodne zajednice i Hrvatske katoličke udruge u parlamentarnim uvjetima // Historijska traganja / Katz, Vera (ur.).
Sarajevo : Institut za istoriju, 2011. 73-117 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grijak, Zoran.
Porijeklo, djetinjstvo i školovanje Josipa Stadlera // Josip Stadler. Život i djelo. Zbornik radova međunarodnih znanstvenih skupova o dr. Josipu Stadleru / Jurišić, Pavo (ur.).
Sarajevo : Vrhbosanska katolička teologija, 1999. 45-71 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grijak, Zoran.
Odnos Hrvata prema problemu odvajanja riječke župe od Senjsko-modruške biskupije (1891.-1925.) // Bernardin Škrivanić i njegovo vrijeme. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa o Bernardinu Škrivaniću / Deković, Darko (ur.).
Rijeka : Matica hrvatska, 1997. 61-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Grijak, Zoran.
Doprinos vrhbosanskog nadbiskupa Dr. Josipa Stadlera djelovanju Stranke prava u Bosni i Hercegovini tijekom Prvog svjetskog rata. // Pravaška misao i politika / Turkalj, Jasna ; Matijević, Zlatko ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2007. 181-203 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
Doprinos Ivana Krstitelja Tkalčića istraživanju dubrovačke povijesti // Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića. Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja Tkalčića / Razum, Stjepan (ur.).
Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 2006. 259-272 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Grijak, Zoran.
Suradnja nadbiskupa Stadlera i isusovaca u vezi s položajem katolika u Bosni i Hercegovini prije Prvog svjetskog rata // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Grijak, Zoran.
Korespondencija i dnevnici Iva Vojnovića kao povijesni izvor // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
Ivo Vojnović u Križevcima // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Grijak, Zoran.
Prilog istraživanju fenomena dobrovačkih “ Srbo-katolika” na temelju korespondencije i rukopisne ostavštine Luja Vojnovića // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Grijak, Zoran.
O nekim aspektima međunacionalne i međukonfesionalne politike austrougarskih vlasti u Bosni i Hercegovini // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Grijak, Zoran.
Problemi katolicizma u Bosni i Hercegovini. Benjamin Kallay i vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Grijak, Zoran.
Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 06.07. 2000., 893 str. Voditelj: Stančić, Nikša.
 
  Magistarski radovi
 

1. Grijak, Zoran.
Josip Stadler do ustoličenja za vrh bosanskog nadbiskupa 1882. godine / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski falultet, 15. 01. 1996., 239 str. Voditelj: Stančić, Nikša.
 
  Druge vrste radova
 

1. Mihaljević, Josip; Ravančić, Gordan; Grijak, Zoran.
Lujo Vojnović i fenomen Srba katolika (1.dio), 2018. (radijska emisija).

2. Mihaljević, Josip; Ravančić, Gordan; Grijak, Zoran.
Lujo Vojnović i fenomen Srba katolika (2.dio), 2018. (radijska emisija).