Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Loretana Farkaš
(221450)
Subota 11. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Farkaš, Loretana.
Adolf Bratoljub Klaić .
Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2019 (monografija).

2. Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Vulić- Vranković, Sanja; Farkaš Brekalo, Loretana; Štebih Golub, Barbara; Vigato, Ivica; Bratulić, Josip; Žagar, Mateo; Ham, Sanda; Samardžija, Marko; Frančić, Anđela; Matasović, Ranko; Stolac, Dijana; Holjevac, Sanja.
Povijest hrvatskoga jezika. 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće .
Zagreb : Croatica, 2013 (monografija).

3. Farkaš, Loretana.
Od slovosloxnosti slavonske .
Osijek : Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet, 2010. (monografija).

4. Despot, Loretana.
Jezik hrvatskoga biblijskog prvotiska .
Osijek : Filozofski fakultet, 2006 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Peti međunarodni interdisciplinarni znanstveno- stručni skup Slavonija i Baranja u Domovinskom ratu / Brekalo, Miljenko; Buntić, Mate; Farkaš, Loretana; Huljev, Antonija; Kotrla Topić, Marina; Lukić, Anamarija, Pavić, Željko; Penava Brekalo, Zvjezdana (ur.).
Osijek : Ogranak Matice hrvatske Osijek, 2018 (knjiga sažetaka).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Farkaš, Loretana.
Stručno nazivlje u Katančićevu Zemlyomirju // Elementa Geometriae Practicae – Zemlyomirje – Uvod u praktičnu geometriju - zemljomjerstvo / Lapaine, Miljenko ; Marjanović, Dušan (ur.).
Zagreb : Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko geodetsko društvo, 2010. Str. 233-247.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Farkaš, Loretana; Ćurak, Silvija.
Mađarsko-hrvatska grafijska prožimanja u prošlosti. // Opera Slavica Budapestinensia. 1 (2016) ; 95-111 (članak, znanstveni).

2. Farkaš, Loretana; Ćurak, Silvija.
Klaićevo "Bizovačko narječje" i današnji podravski govori slavonskoga dijalekta. // LINGUA MONTENEGRINA: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. VIII/1 (2015) , 15; 87-96 (članak, znanstveni).

3. Farkaš, Loretana.
Stari slavonski rukopisni rječnici. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 58 (2012) ; 99-114 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

4. Farkaš, Loretana; Babić, Tena.
Neumorno traganje po istinama hrvatske jezičke povijesti. // Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 4 (2011) , 7; 387-409 (pregledni rad, znanstveni).

5. Farkaš, Loretana.
Geometrijsko nazivlje u 18. stoljeću. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 54 (2010) ; 19-49 (članak, znanstveni).

6. Farkaš, Loretana.
Oblikovanje stručnoga nazivlja u hrvatskom jeziku 18. stoljeća. // Lingua Montenegrina : časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 3 (2010) , 5; 103-121 (pregledni rad, znanstveni).

7. Farkaš, Loretana.
Fonološko i morfonološko pravopisno načelo u slavonskih dopreporodnih pisaca. // Lingua Montenegrina : časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 4 (2010) , 6; 119-138 (članak, znanstveni).

8. Despot Loretana.
Lovro Šitović i slavonske gramatike 18. stoljeća. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 15 (2009) , 2; 48-58 (članak, znanstveni).

9. Despot, Loretana.
Zašto Hrvati Bibliju tiskaju tek u 19. stoljeću?. // Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 2 (2009) , 3; 95-115 (članak, znanstveni).

10. Despot Loretana.
Zašto Reljkovićeva slavonska gramatika nije slavonska. // Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt. 6 (2008) , 1; 123-138 (članak, znanstveni).

11. Despot, Loretana.
Jezikoslovno nazivlje u dopreporodnoj Slavoniji. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 17 (2008) , 1; 45-55 (članak, znanstveni).

12. Despot, Loretana.
Doprinos Stjepana Sekereša proučavanju slavonskoga dijalekta. // Slovo, Časopis za književnost i prosudbe o književnosti. 1 (2007) , 1; 31-36 (članak, znanstveni).

13. Despot, Loretana.
Biblijska prevodilačka tradicija u Slavoniji. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2007) , 1; 21-33 (članak, znanstveni).

14. Despot, Loretana.
Jezične osobitosti baranjskih govora. // Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt. 3 (2005) , 1; 29-39 (članak, znanstveni).

15. Despot, Loretana.
Della Bellin utjecaj na slavonske pisce 18. stoljeća. // Riječ, časopis za filologiju. 1 (2004) , 2; 31-41 (članak, znanstveni).

16. Despot, Loretana.
Della Bellin utjecaj na slavonske pisce 18. stoljeća. // Riječ, časopis za filologiju. 1 (2004) , 2; 31-42 (članak, znanstveni).

17. Despot, Loretana.
Slavonski dijalekt u pisaca 18. stoljeća. // Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt. 2 (2004) , 1; 87-99 (članak, znanstveni).

18. Despot, Loretana.
Put nebeski Ivana Grličića iz 1707. godine (grafijske, pravopisne i jezične odlike). // Filologija. 57 (2003) , 41; 1-20-20 (članak, znanstveni).

19. Despot, Loretana.
"Hrvatsko-latinski rječnik Matije Jakobovića iz 1710. godine". // Filologija. 1 (2001) , 36-37; 125-138 (članak, znanstveni).

20. Despot, Loretana.
Hrvatsko-latinski rječnik Matije Jakobovića iz 1710. godine. // Filologija. 1 (2001) , 36-37; 125-138 (članak, znanstveni).

21. Despot, Loretana.
De litteris u Kašićevoj gramatici. // Jezikoslovlje. II (1999) , 2-3; 84-100 (kongresno priopćenje, znanstveni).

22. Farkaš, Loretana.
Prvi otisnuti prijevod Biblije u Hrvata. // Jezikoslovlje. 1 (1998) , 1; 20-34 (članak, znanstveni).

23. Farkaš, Loretana.
Sporovi filoloških škola 19. st. (refleks ě, imenički genitiv množine i slogotvorno r). // Zor: časopis za književnost i kulturu. 2 (1996) , 2-3; 110-137 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Farkaš, Loretana; Ćurak, Silvija.
Klaićevo Bizovačko narječje i današnji podravski govori slavonskoga dijalekta. // Lingua Montenegrina. 2 (2015) , 15; 87-96 (članak, ostalo).

2. Farkaš, Loretana.
Baranjski govori u okviru slavonskoga dijalekta. // Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir. 5 (2008) ; 111-121 (članak, stručni).

3. Farkaš, Loretana.
Prema hrvatskom standardnom jeziku. // Književna revija (Osijek). 1/2 (1996) ; 5-13 (članak, stručni).

4. Farkaš, Loretana.
Parodijski elementi baroknih komičnih poema. // Revija (Osijek). 30 (1990) , 6; 604-609 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Despot, Loretana; Pilj, Marina.
Govor Brođanaca // Šokačka rič 5 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci, Hrvatska : ZAKUD, Vinkovci, 2008. 113.-125. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Farkaš, Loretana; Babić Sesar, Tena.
Foreign influence on the process of standardization of the Croatian language // Multikulturalizam i mnogojezičnost / Stefanov, Martin ; Martinova, Pavlina ; Grigorov, Dobromir (ur.).
Veliko Trnovo : Faber, 2017. 159-166 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Despot, Loretana.
Standardizacijski procesi u hrvatskom jeziku 18. stoljeća (na primjeru izgradnje stručne terminologije) // Tuzla. Grad na zrnu soli / Amira Turbić-Hadžagić (ur.).
Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, 2013. 107-116 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Despot, Loretana.
Jezik Katančićeva prijevoda Svetoga pisma // Riječ Božja u riječi hrvatskoj: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 175. obljetnice prvoga hrvatskog tiskanog prijevoda Biblije 1831.-2006. / Tomić, Marko ; Višaticki, Karlo (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet, 2011. 99-123 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Farkaš, Loretana.
Grafijska pitanja u Šimuna Mecića i Lovre Bračuljevića // Između dviju domovina. Zbornik Milorada Nikčevića / Lukić, Milica ; Sabljić, Jakov (ur.).
Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011. 531-544 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Farkaš, Loretana.
Koncepcije o optimalnom tipu standardne (novo)štokavštine u Mažuranićevo doba // Ivan Mažuranić (1814-1890) i Crna Gora / Milorad Nikčević (ur.).
Cetinje - Osijek : HCDP, 2011. 455-482 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Despot, Loretana.
Osobitosti imeničkoga sklonidbenog sustava u budimskim izdanjima slavonskih franjevaca // Hrvatski književni jezik / dr. Stjepan Lukač (ur.).
Budimpešta : Institut slavenske i baltičke filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Budimpešti, 2003. 175-187 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Despot, Loretana.
Jezični utjecaji bosanskoga franjevca Ivana Bandulavića na pisce slavonskih lekcionara 18. st. // Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini - jučer i danas / Šimun Musa, Ivo Pranjković, Serafin Hrkać (ur.).
Mostar : Pedagoški fakultet, 2002. 139-151 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Despot, Loretana.
Čevapovićevi jezični zahvati u Katančićev rukopis Svetog pisma // Hrvatski u Mađarskoj (Ugarskoj) u prošlosti i sadašnjosti / dr. Stjepan Lukač (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2001. 243.-358 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Despot, Loretana.
M. P. Katančić i budimski lekcionari 18. stoljeća // Hrvati u Budimu i Pešti: Zbornik radova (1997.-2000.) / dr. Stjepan Lukač (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2001. 405-418 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Despot, Loretana.
Prevođenje Biblije u Hrvata od Kašića do Katančića // Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova I. / Dubravka Sesar (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet, 2001. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Farkaš, Loretana.
Jezikoslovna nastojanja Matije P. Katančića uoči preporoda // Prvi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova. S. 2 / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997. 143-147 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Farkaš Brekalo, Loretana; Babić Sesar, Tena.
Šime Starčević u kontekstu jezičnih i slovopisnih polemika 19. stoljeća // Šime Starčević i hrvatska kultura u XIX. stoljeću / Vrcić-Mataija, Sanja ; Grahovac-Pražić, Vesna (ur.).
Zadar - Gospić : Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, 2014. 127-136 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Farkaš, Loretana; Babić, Tena.
Govor Babine Grede // Šokačka rič 8 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vinkovci, 2011. 133-154 (domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Farkaš, Loretana; Lapaine, Miljenko.
Prva hrvatska geometrija/geodezija nastala u Osijeku 1786./1787. // Zbornik 300 godina visokog školstva u Osijeku.
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. 91.-102. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

4. Farkaš, Loretana; Babić, Tena.
Sintaktičke odlike glagolskih oblika u starih slavonskih pisaca // Šokačka rič 7 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : ZAKUD, 2010. 141-146 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Despot, Loretana.
Hrvatski jezik i jezikoslovlje u Slavoniji u 18. stoljeću // Riječki filološki dani II. Zbornik radova. Petar Zoranić i njegovi suvremenici, Slavenski prostori u putopisnoj literaturi i književnosti, Znanstveni rad akademika Dalibora Brozovića / Mrdeža Antonina, Divna (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2009. 421-434 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Despot, Loretana; Pilj, Marina.
Slavonski dijalekt u nastavi hrvatske dijalektologije // Šokačka rič 4 : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županij, 2007. 37-51 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Despot, Loretana.
Grafijske i pravopisne odlike rukopisa Josipa Paviševića // Zbornik o Josipu Paviševiću / prof. dr. sc. Ana Pintarić, prof. dr. sc. Franjo Emanuel Hoško (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Filozofski fakultet u Osijeku, 2006. 345-355 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Despot, Loretana.
Matija Antun Reljković i prvi slavonski rječnik // Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća / Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb-Davor : Poglavarstvo općine Davor i Filozofski fakultet, Zagreb, 2000. 245-251 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Farkaš, Loretana.
"Slavonski jezik" ili počeci hrvatskoga književnog standarda u M. A. Reljkovića? // Ključevi raja: hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća / priredila Julijana Matanović (ur.).
Zagreb : Meandar, 1995. 367.-372. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Farkaš, Loretana; Babić Sesar, Tena.
Strani utjecaji na standardizacijske procese hrvatskoga jezika // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Despot, Loretana.
Katančić - najučeniji Slavonac, 2009. (katalog).