Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Lucija Turkalj Čulinović
(272583)
Utorak 22. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. 21. sv. : zapovêdь – zemlьnь .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016 (rječnik).

2. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

3. Klenovar, Marija; Turkalj, Lucija; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 18. (edinosuĉstvie - erênešь) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2011 (rječnik).

4. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 17 (duša - edinosrьdno) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2010 (rječnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Turkalj, Lucija.
The Translational Version of the Vita Adae et Evae in the Croatian Glagolitic Manuscripts // La Vie d'Adam et Ève et les traditions adamiques. Actes du quatrième colloque international sur les littératures apocryphes juive et chrétienne, Lausanne - Geneve, 7-10 janvier 2014 / Amsler, Frédéric ; Kaestli, Jean-Daniel ; Rey, André-Louis (editors) ; Cangemi Trolla, Barbara ; Rouquette, Maïeul (collaborators) (ur.).
Lausanne : Éditions du Zèbre, 2017. Str. 243-258.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Turkalj, Lucija.
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 67 (2017) , 1; 113-141 (članak, znanstveni).

2. Kovačević, Ana; Turkalj, Lucija.
Zapažanja o sintaksi "Kvaderne kapitula lovranskoga". // Zbornik Lovranšćine. 3 (2014) ; 99-112 (članak, znanstveni).

3. Turkalj, Lucija.
Sintaksa infinitiva u hrvatskoglagoljskom psaltiru. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 141-158 (članak, znanstveni).

4. Turkalj, Lucija.
Život Adama i Eve u Žgombićevu i Fatevićevu zborniku. // Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 56-57 (2008) ; 579-593 (članak, znanstveni).

5. Turkalj, Lucija.
Božić i navještaj muke u pjesmama Bara Boškovića. // Povijesni prilozi. 22 (2003) , 24; 51-79 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Turkalj, Lucija.
Зденка Рибарова, Јазикот на македонските црковнословенски текстови. Скопје 2005.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 338-344 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kovačević, Ana; Turkalj, Lucija.
Čestice "ne" i "li" u makedonskom crkvenoslavenskom i hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Šesti naučen sobir na mladi makedonisti / Tofoska, Stanislava-Staša, Aleksova, Gordana, Pavleska, Bisera (ur.).
Skoplje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2010. 137-157 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Turkalj, Lucija.
O pretvorbi kartičnoga mjesnoga kataloga Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije u strojno čitljiv oblik // Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Međunarodni znanstveno-stručni skup, Zagreb 29. lipnja - 1. srpnja 2016. Knjižica sažetakaStaroslavenski institut, 2016. / Kovačević, Ana ; Vukoja, Vida (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016. 70-71 (predavanje,sažetak,stručni).

2. Vukoja, Vida; Turkalj, Lucija.
Converting a Paper Card-file Corpus of Croatian Church Slavonic Texts into a Machine Readable Corpus // El’Manuscript–2016. Rašytinis palikimas ir skaitmeninės technologijos: VI tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d. Pranešimai / ats. red. V. Baranovas, Т. Timčenko (ur.).
Vilnius ; Iževskas, 2016. 170-173 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

3. Turkalj, Lucija.
The Vernacular Translation of the Vita Adae et Evae in the Croatian Glagolitic Manuscripts // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Turkalj, Lucija.
O grčkim i latinskim utjecajima u hrvatskoglagoljskom Fraščićevu psaltiru iz 15. stoljeća // Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti. Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice moravske misije svetih Ćirila i Metoda i stvaranja slavenske pismenosti i književnosti (863.-2013.). Program i sažetci izlaganja. Zagreb.
(predavanje,sažetak).

5. Turkalj, Lucija.
Apokrif O krsnom drvetu u Žgombićevu zborniku // Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Turkalj, Lucija.
Sintaksa infinitiva u hrvatskoglagoljskom psaltiru // .
(predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Turkalj, Lucija.
Utjecaj hebrejskoga u uporabi glagolskih imena na primjeru crkvenoslavenskoga prijevoda psaltira // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Turkalj, Lucija.
Sintaksa hrvatskoglagoljskoga psaltira / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.05. 2012., 351 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Turkalj, Lucija.
Grčki i latinski utjecaji u hrvatskoglagoljskom Fraščićevu psaltiru / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09.10. 2007., 112 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Turkalj, Lucija.
Dulja verzija Pasije (Incipit Passio sancti Floriani martiris) ; Kraća verzija Pasije (De Passione sancti Floriani), 2018. (prijevod poglavlja u knjizi).