Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Sandra Požar
(272594)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Požar, Sandra.
Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi .
Brseč : Udruga Jenio Sisolski, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2017 (ostalo).
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. / Badurina Stipčević, Vesna; Požar, Sandra; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Požar, Sandra.
Čakavsko-romanski jezični dodir u Inventaru samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) // Od fonologije do leksikologije: Zbornik u čast Mariji Turk / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2018. Str. 291-311.

2. Požar, Sandra.
Tragovi krčkorumunjskih govornika u pragmatičnoj glagoljskoj pismenosti franjevaca trećoredaca na otoku Krku // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Lanović, Nina ; Ljubičić, Maslina ; Musulin, Maša ; Radosavljević, Petar ; Šoštarić, Sanja (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press, 2018. Str. 561-576.

3. Požar, Sandra.
Rumunjska redakcija crkvenoslavenskoga jezika // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja, Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016.. Str. 439-458.

4. Požar, Sandra.
Pridjevi // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 151-188.

5. Sudec, Sandra.
Omot korica Karlobaških ljekaruša: Poljakov fragment glagoljskoga misala // Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine / Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.. Str. 109-133.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Požar, Sandra.
Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor: grafija i fonologija. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 30 (2018) , 2; 29-43 (članak, znanstveni).

2. Požar, Sandra.
Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: primjer pasivnih preteritnih participa s prefiksom ne- iz korpusa Drugoga beramskoga brevijara. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 69 (2017) ; 61-82 (članak, znanstveni).

3. Sudec, Sandra.
Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013) , 2; 631-644 (članak, znanstveni).

4. Sudec, Sandra.
Naknadni zapisi u Žgombićevu zborniku i mjesto njegova nastanka. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 233-244 (članak, znanstveni).

5. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 359-476 (članak, znanstveni).

6. Sudec, Sandra.
Imenice izvedene sufiksom -čii u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 151-165 (članak, znanstveni).

7. Sudec, Sandra.
Deklinacija aktivnoga participa prezenta u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta. 56-57 (2008) ; 517-529 (članak, znanstveni).

8. Sudec, Sandra.
Glagoljica u župi Mošćenice. // Mošćenički zbornik. 5 (2008) ; 59-85 (pregledni rad, znanstveni).

9. Sudec, Sandra.
Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2005) ; 89-98 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Požar, Sandra.
Povijest češke paleoslavističke leksikografije. Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 68 (2018) ; 332-339 (prikaz, stručni).

2. Požar, Sandra.
Ana Kovačević – dobitnica godišnje nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2016. godinu. // Slovo. 67 (2017) ; 216-217 (vijest, ostalo).

3. Požar, Sandra.
Međunarodni znanstveni skup "Fenomen glagoljice". // Slovo. 67 (2017) ; 218-221 (vijest, ostalo).

4. Požar, Sandra.
Anna Oczko: Rumuńska słowiańszczyzna: Zapożyczenia południowo-słowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku. // Slavia. 86 (2017) , 4; 510-516 (prikaz, stručni).

5. Požar, Sandra.
Jezik "Misala hruackoga". Studije o jeziku "Misala" Šimuna Kožičića Benje (1531.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 66 (2016) ; 249-256 (prikaz, stručni).

6. Požar, Sandra.
Славянский Апостол: История текста и язык. Составитель Марина Бобрик. Verlag Otto Sagner, München – Berlin – Washington. 2013.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 65 (2015) ; 225-231 (prikaz, stručni).

7. Požar, Sandra.
Milan Mihaljević - dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević" na Petim hrvatskim sintaktičkim danima. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 65 (2015) ; 250-251 (vijest, stručni).

8. Požar, Sandra.
Izložba o glagoljaštvu brsečke i mošćeničke župe. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 65 (2015) ; 252-252 (vijest, stručni).

9. Sudec, Sandra.
Glagoljica : trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta. // Slovo. 63 (2013) ; 253-255 (vijest, stručni).

10. Sudec, Sandra.
ANĐELA FRANČIĆ, BORIS KUZMIĆ, Jazik horvatski: Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 325-327 (prikaz, stručni).

11. Sudec, Sandra.
DRAŽEN VLAHOV, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine. Posebna izdanja, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2008., 410 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 385-389 (prikaz, stručni).

12. Sudec, Sandra.
Josip Hamm i njegovo djelo, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb 2.-3. prosinca 2005., ur. Alojz Jembrih. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007., 337 str.. // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta. 58 (2008) ; 365-372 (prikaz, stručni).

13. Sudec, Sandra.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. // Hrvatska misao : časopis za umjetnost i znanost. 31 (2007) , 2-3(43-44); 267-269 (prikaz, stručni).

14. Sudec, Sandra.
Irvin Lukežić: Knjiga brašćine Sv. Marije Tepačke u Grobniku. Rijeka, 2002.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 54-55 (2006) ; 265-268 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Sudec, Sandra.
Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku // Osmi naučen sobir na mladi makedonisti : Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova / Dučevska, Aneta, Karapejovski Boban, Petrevski Bojan (ur.).
Skopje : Filološki fakultet, 2016. 323-337 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Požar, Sandra.
Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta / Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 615-630 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, 2011. 407-423 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Sudec, Sandra.
Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Šesti naučen sobir na mladi makedonisti / Tofoska, Stanislava-Staša, Aleksova, Gordana, Pavleska, Bisera (ur.).
Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2010. 203-215 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Sudec, Sandra.
Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic // Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics / Loudová, Kateřina, Marie Žáková (ur.).
Brno : Masarykova univerzita, 2009. 307-315 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Sudec, Sandra.
Upotreba kratkih i dugih pridjevskih oblika u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. / Turk, Marija, Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012. 61-68 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Sudec, Sandra.
Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku // Riječki filološki dani : Zbornik radova 7 / Srdoč-Konestra, Ines, Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008. 693-704 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Botica, Ivan; Požar, Sandra.
Marginalije Drugoga beramskoga brevijara // Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj. Pazin, 4.-7. listopada 2018. Program i knjižica sažetaka.
17-17 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Požar, Sandra.
Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: na građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i rječnika Drugoga beramskog brevijara // Međunarodni znanstveno-stručni skup „Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija“.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Sudec, Sandra.
Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Sudec, Sandra.
Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Sudec, Sandra.
Žgombićev zbornik i Mošćenice // Drugi stručni i znanstveni skup "Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre".
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Požar, Sandra.
Problem of the Croatian Church Slavonic “complex” adjectival suffixes from diachronic perspective: Extended base, suffix or adjective as a whole? // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Požar, Sandra.
Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Sudec, Sandra.
Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06. 2010., 243 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Sanktoral Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2018. (ostalo).

2. Botica, Ivan; Ceković, Blanka; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana.
Misal kneza Novaka : 650. obljetnica, 2018. (virtualna izložba).

3. Botica, Ivan; Kuhar, Kristijan; Požar, Sandra.
A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica, 2018. (izložba).

4. Botica, Ivan; Požar, Sandra.
Hrvatska glagoljica, 2018. (popularan rad).

5. Požar, Sandra.
Pod Učkun kamiki beli: glagoljsko naslijeđe Općine Mošćenička Draga, 2018. (popularan rad).

6. Kovačević, Ana; Požar, Sandra.
Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, br. 67 (2017), 2017. (uređivanje časopisa).

7. Požar, Sandra; Radošević, Andrea.
Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, br. 66 (2016), 2016. (uređivanje časopisa).

8. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija).

9. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan; Sudec, Sandra.
Predgovor, 2013. (predgovor u knjizi).

10. Sudec, Sandra.
Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, 2013. (izložba).