Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Tina Varga Oswald
(295660)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Varga Oswald, Tina.
Péter Esterházy: uvod u postmodernizam .
Zagreb : Ljevak, 2016 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Priča, pripovijedanje, interpretacija / Damjanović, Tamara; Ek, Marko; Varga Oswald, Tina (ur.).
Osijek : Grafika, 2010 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Poljak Rehlicki, Jasna; Varga Oswald, Tina.
Memory, Trauma, and the (Im)Possibility of Recovery in Ludwig Bauer's Novel Homeland, Oblivion // Racism and Trauma / Owczarski, Wojciech ; Maciejewska, Marta (ur.).
Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2018. Str. 99-117.

2. Varga Oswald, Tina.
Od ideologije do mitologije u Zilahyjevom romanu Od abecede do žirafe: posljednji prozor u svijet // Između dviju domovina: zbornik Milorada Nikčevića / Lukić, Milica ; Sabljić, Jakov (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, 2011. Str. 467-476.

3. Ek, Marko; Varga Oswald, Tina.
Postmodernizam u teoriji kratke priče (književnoteorijski pregled) // Priča, pripovijedanje, interpretacija / Damjanović, Tamara ; Ek, Marko ; Varga Oswald, Tina (ur.).
Osijek : Grafika, 2010. Str. 13-23.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Sabljić, Jakov; Varga Oswald, Tina.
Stereotipi kao strukturni elementi u romanu Ciganin, ali najljepši Kristiana Novaka. // Visnyk of Lviv University: Series Philology. 1-2 (2018) , 69; 177-190 (članak, znanstveni).

2. Varga Oswald, Tina; Bošnjak, Marijana.
Uloga jednostavnih oblika u Andrićevom romanu Na Drini ćuprija. // Lingua Montenerina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 2 (2018) , 22; 129-153 (članak, znanstveni).

3. Majksner, Ivana; Varga Oswald, Tina.
Popularization and/or Trivialization of Philosophy in Voltaire's Narrative Candide or Optimism. // CLEaR. 3 (2016) , 2; 32-39 (članak, znanstveni).

4. Ek, Marko; Varga Oswald, Tina.
Nádasev doprinos „retorici postmoderne“ u romanu Divna povijest fotografije. // Lingua Montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 1 (2015) ; 375-389 (članak, znanstveni).

5. Varga Oswald, Tina.
The Academic Novel in the Context of Contemporary Croatian Literature. // Journal of Language and Cultural Education (JoLaCE). 2 (2014) ; 123-142 (research papers, znanstveni).

6. Buljubašić, Ivana; Varga Oswald, Tina.
Paralelna tumačenja Nevidljivih gradova Itala Calvina i Vilikona Jasne Horvat. // Lingua Montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. VI (2013) , 1; 377-401 (članak, znanstveni).

7. Sabljić, Jakov; Varga Oswald, Tina.
Žanrovska diferencijacija u "Basnama o komunizmu" Slavenke Drakulić. // The Journal of Education Culture and Society. 1 (2013) ; 243-256 (pregledni rad, znanstveni).

8. Varga Oswald, Tina.
Nogomet i hrvatska kratka proza. // Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 4/2 (2011) ; 243-256 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

9. Varga Oswald, Tina; Ek, Marko.
Nádasev doprinos „retorici postmoderne“ u romanu Divna povijest fotografije. // Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir. 7 (2010) ; 77-100 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

10. Varga Oswald, Tina.
Groteska u ukrajinskoj i češkoj kratkoj priči. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 3 (2009) ; 261-271 (pregledni rad, znanstveni).

11. Brlenić-Vujić, Branka; Varga Oswald, Tina.
Benešićeve teatrološke slike u lirici. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (2008) ; 89-102 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

12. Brlenić-Vujić, Branka; Varga Oswald, Tina.
Uloga legende o sv. Franji Asiškom u I. Andrića i N. Šopa. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2007) ; 55-62 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Sabljić, Jakov; Varga Oswald, Tina.
Cultural Memory in the Novel Unterstadt by Ivana Šojat-Kuči. // LLCE. 3 (2016) , 2; 110-126 (članak, ostalo).

2. Varga Oswald, Tina.
Milorad Nikčević – između Hrvatske i Crne Gore. // Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 4/2 (2011) ; 463-468 (prikaz, stručni).

3. Varga Oswald, Tina; Ek, Marko.
Nastavna sredstva i pomagala u nastavi hrvatskog jezika na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine. // Metodički vidici: časopis za metodiku filoloških i drugih društveno-humanističkih predmeta. 2 (2011) ; 108-117 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Sabljić, Jakov; Varga Oswald, Tina.
Slovenska Antigona u intertekstualnom zrcalu // Obdobja 31: slovenska dramatika / Pezdirc Bartol, Mateja (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. 291-298 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Varga Oswald, Tina.
Uloga fragmenta u mađarskoj kratkoj priči (kanonizacija – dekanonizacija – kanonizacija kratke proze) // Kanoni doma i vani: zbornik radova / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska manjinska samouprava Budimpešte, 2010. 168-180 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Varga Oswald, Tina.
Ozračje hrvatskog krajolika u kratkim pričama Enrica Morovicha – na granici realnog i irealnog // Riječki filološki dani 8.: zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008. / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. 83-96 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Brlenić-Vujić, Branka; Varga Oswald, Tina.
Fejtöovo Sentimentalno putovanje // Zadarski filooški dani II. / Mrdeža Antonina, Divna (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2009. 293-313 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Varga Oswald, Tina.
Kundera's Laughable Loves (Smĕšné lásky) - from absurd to comic elements in erotic allusions // Eurolilitteraria&Eurolingua / Uličny, Oldřich (ur.).
Liberec : Tehnická univerzita v Liberci, 2009. 349-355 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Varga Oswald, Tina.
Pjesničke kvalitete Balentovićeve zbirke kratkih priča U sjeni šume // Dani Josipa i Ivana Kozarca 13: zbornik radova / Grgurovac, Martin (ur.).
Vinkovci : Privlačica, 2007. 74-82 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Sabljić, Jakov; Varga Oswald, Tina.
Karnevalska slika Srednje Europe u Hašekovim "Pričama iz Hrvatske i okolice" // CLEaR2017: Conference Proceedings / Straková, Zuzana (ur.).
Nitra : SlovakEdu, o. z. Nitra, 2017. 117-147 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tina Varga Oswald.
Rotkovićev roman Ja, Tolstoj i Hitler između tradicionalnog povijesnog i novopovijesnog romana // Radoslav Rotković: život i djelo / Radoman, Aleksandar ; Čirgić Adnan ; Popović, Nikola (ur.).
Cetinje : Fakultet za crnogorski jezik i književnost - Cetinje, 2014. 339-349 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Varga Oswald, Tina; Buljubašić, Ivana.
Novija recepcija Njegoševa Gorskoga vijenca // Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela: zbornik radova / Milorad Nikčević (ur.).
Cetinje/ Zagreb : CKD "M - M", Osijek HCDP „Croatica - Montenegrina“ RH Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2014. 113-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Sabljić, Jakov; Varga Oswald, Tina.
The narrative structure of Montenegrin memoir "Ten Years in the Gulag" by Savić Marković Štedimlija // Материалы VI международной научно-практической конференции(21-23 мая 2015 г.) / Nikitina, A. H. ; Zaindinova, T. A. (ur.).
Irkutsk, 2013. 367-372 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Varga Oswald, Tina.
Središte na rubu - mađarska i hrvatska avangardna lirika (književno-povijesni okvir) // XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2013. 418-433 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Varga Oswald, Tina.
Odnos estetike i umjetnosti u Andrićevim pripovjetkama Most na Žepi i Bajron u Sintri // Ivo Andrić - Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925-1941). Ivo ANdrić - književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925-1941) / Tošović, Branko (ur.).
Graz - Beograd : Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz - Beogradska knjiga, 2012. 357-370 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Varga Oswald, Tina.
Пошук втраченого часу в слов’янському (українському, польському, хорватському) оповіданні // Ucrainistica: Збірник наукових праць Випуск 9Вербовий, Микола ; Поліщук, Ярослав.
2011. 9-17 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Varga Oswald, Tina.
Slika sablasti u Andrićevoj pripovijetki Za logorovanja // Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1922) / Tošović, Branko (ur.).
Graz - Beograd : Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz - Beogradska knjiga, 2011. 387-393 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Varga Oswald, Tina.
Legenda i mit u Andrićevoj pripovijetki Mustafa Madžar // Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923-1924). Grački opus Iva Andrića (1923-1924) / Tošović, Branko (ur.).
Graz - Beograd : Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz - Beogradska knjiga, 2010. 235-243 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Brlenić-Vujić, Branka; Varga Oswald, Tina.
Andrićevo duhovno putovanje europskim prostorom // Ivo Andrić: Graz - Österreich - Europa (Grac - Austrija - Evropa) / Tošović, Branko (ur.).
Graz - Beograd : Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz - Beogradska knjiga, 2009. 11-26 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Majetić, Mihaela; Varga Oswald, Tina.
The Aspects of a Young Adult Novel in Homer's The Iliad (New Interpretive Viewpoint) // LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? : Zborník príspevkov / Šimková, Zuzana ; Sorádová, Daniela (ur.).
Nitra, 2016. 159-171 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Varga Oswald, Tina.
Odnos suvremene književnosti i stvarnosti u dvije pripovijetke Ista priča Imrea Kertésza i Pétera Esterházyja // Riječki filološki dani / Stolac Diana (ur.).
Rijeka : Zambelli, 2016. 405-415 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Poljak Rehlicki, Jasna; Varga Oswald, Tina.
Odnos književnosti i mita u Hašekovom romanu Doživljaji dobrog vojaka Švejka za svjetskog rata // Zadarski filološki dani IV / Božić, Rafaela ; Sambunjak, Slavomir (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2013. 457-466 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Varga Oswald, Tina.
Nogomet i hrvatska kratka proza // Peti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : AKD d.d. Zagreb, 2012. 713-720 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Varga Oswald, Tina.
Poetički međuprostor Pétera Esterházyja: između kasnog modernizma i postmodernizma / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet, 22.10. 2010., 199 str. Voditelj: Brlenić-Vujić, Branka.
 
  Druge vrste radova
 

1. Poljak Rehlicki, Jasna.
Priča, pripovijedanje, interpretacija ; Zbornik radova iz kolegija Europska kratka priča studenata hrvatskog jezika i književnosti. Urednici: Varga Oswald, Tina, Ek, Marko i Damjanović Tamara, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010. (prijevod sažetka).