Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Milan Mihaljević
(79274)
Četvrtak 23. Svibanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Mihaljević, Milan.
Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2018 (monografija).

2. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. 21. sv. : zapovêdь – zemlьnь .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016 (rječnik).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

4. Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sv. 20 : žrьtva - zapovêdnica .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2014 (rječnik).

5. Mihaljević, Milan.
Slavenska poredbena gramatika, 2.dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina .
Zagreb : Školska knjiga, 2014. (monografija).

6. Mihaljević, Milan; Vince, Jasna.
Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Državni arhiv u Pazinu ; Staroslavenski institut, 2012. (monografija).

7. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 17 (duša - edinosrьdno) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2010 (rječnik).

8. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 16 (dovolstvo - dučiti) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2009 (rječnik).

9. Badurina Stipčević, Vesna; Klenovar Marija; Mihaljević, Milan; Vela, Jozo; Vince, Jasna.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije/Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae. sv. 15: Dan' – Dovolnê .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2008 (rječnik).

10. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Lučić, Vida; Mihaljević, Milan; Mulc, Ivana; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 14 (gorši - dan1) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2007 (rječnik).

11. Mihaljević, Milan.
Slavenska poredbena gramatika, 1. dio: Uvod i fonologija .
Zagreb : Školska knjiga, 2002. (monografija).

12. Mihaljević, Milan.
Generativna sintaksa i semantika .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014. (monografija).

2. Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk, 2.-6. listopada 2002.) / Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb - Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Galić, Josip; Mihaljević, Milan.
Jedan zanimljiv dijalektizam u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2018. Str. 103-112.

2. Mihaljević, Milan.
Description of Newly Discovered Glagolitic Manuscripts // Authority, Provenance, Authenticity, Evidence : Selected Papers from the Conference and School Authority, Provenance, Authenticity, Evidence / Willer, Mirna ; Gilliland, Anne J. ; Tomić, Marijana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2018. Str. 71-85.

3. Mihaljević, Milan.
Prednja strana hrvatskoglagoljskoga Pazinskog fragmenta E // Zbornik vo čest na prof. d-r Radmila Ugrinova-Skalovska po povod devedesetgodišninata od ragjanjeto / Crvenkovska, Emilija (ur.).
Skopje : Filološki fakultet Blaže Koneski Skopje, 2016. Str. 139-148.

4. Mihaljević, Milan.
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva : Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 363-382.

5. Gadžijeva, Sofija; Mihaljević, Milan.
Glagoli // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 205-260.

6. Gjurkova, Aleksandra; Mihaljević, Milan.
Upravni i neupravni govor u hrvatskoj i makedonskoj redakciji crkvenoslavenskoga jezika // Vita Litterarum Studiis Sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću / Ježić, Mislav ; Andrijanić, Ivan ; Krnic, Krešimir (ur.).
Zagreb : FF press, 2014.. Str. 139-171.

7. Mihaljević, Milan.
Uvod // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 9-22.

8. Mihaljević, Milan.
Pismo i fonemski sustav // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 49-90.

9. Mihaljević, Milan.
Zamjenice // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 133-150.

10. Mihaljević, Milan.
Veznici // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 303-304.

11. Mihaljević, Milan; Vlašić-Anić, Anica.
Novootkriveni glagoljski fragmenti u riječkoj kapucinskoj knjižnici // Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven / Stadnik-Holzer, Elena ; Holzer, Georg (ur.).
Frankfurt am Main : Lang, Peter, 2010.. Str. 95-124.

12. Damjanović, Stjepan; Kuzmić, Boris; Mihaljević, Milan; Žagar, Mateo.
Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela // Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga: Srednji vijek / Bićanić, Ante (ur.).
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009.. Str. 457-541.

13. Mihaljević, Milan.
Hrvatski crkvenoslavenski jezik // Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga: Srednji vijek / Bićanić, Ante (ur.).
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009.. Str. 283-349.

14. Mihaljević, Milan.
The Structure of Complements of Verbs of Perception in Croatian // A Linguist's Linguist : Studies in South Slavic Linguistics ih Honor of E. Wayles Browne / Franks, Steven ; Chidambaram, Vrinda ; Joseph, Brian (ur.).
Bloomington, Indiana : Slavica Publishers, 2009.. Str. 317-353.

15. Mihaljević, Milan.
The Particle Eda in Croatian Glagolitic Texts // Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky / Janyšková, Ilona ; Karlíková, Helena (ur.).
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Str. 153-163.

16. Mihaljević, Milan.
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata // U službi jezika : zbornik u čast Ivi Lukežić / Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, 2007. Str. 231-247.

17. Mihaljević, Milan.
Trsatski fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara // Studia Philologica Slavica / Bernhard Symanzik (ur.).
Berlin : LIT Verlag, 2006 (2007). Str. 431-445.

18. Mihaljević, Milan.
Slova iže i myslite u hrvatskoglagoljskim misalima i brevijarima // Slavica mediaevalia in memoriam Francisci Venceslai Mareš / Reinhart, Johannes (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. Str. 69-87.

19. Mihaljević, Milan.
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.. Str. 283-290.

20. Mihaljević, Milan.
O subjektnim rečenicama uz obezličene glagole // Od fonetike do etike : zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića / Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Disput, 2005.. Str. 199-206.

21. Mihaljević, Milan.
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. // Od indoeuropskoga do hrvatskoga: Zbornik u čast Daliboru Brozoviću / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : HAZU, 2003..

22. Mihaljević, Milan.
vred6n6 1 - vskresitelno // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2000 (2002). Str. 1-34.

23. Mihaljević, Milan.
Američka lingvistika // Uvod u lingvistiku / Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001.. Str. 155-190.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Mihaljević, Milan.
Die Klagenfurter Fragmente eines kroatisch-glagolitischen Breviers. // Carinthia I: Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten. 208 (2018) , 1; 149-164 (članak, znanstveni).

2. Mihaljević, Milan.
Croatian Glagolitism Between the West and the East. // Konštantínove listy. 10 (2017) , 1; 190-197 (članak, znanstveni).

3. Mihaljević, Milan.
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. // Jezikoslovlje. 17 (2016) , 1/2; 413-427 (članak, znanstveni).

4. Mihaljević, Milan.
Tragovi južnoga puta. // Makedonski jazik. 67 (2016) ; 61-77 (članak, znanstveni).

5. Mihaljević, Ana; Mihaljević, Milan.
Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 463-484 (članak, znanstveni).

6. Mihaljević, Milan.
The Office for St. Dominic in Croatian Glagolitic Breviaries. // Starobălgarska literatura. 47 (2013) ; 186-210 (članak, znanstveni).

7. Mihaljević, Milan.
Parenteza s glagolima govorenja u hrvatskom jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013) , 2; 527-544 (članak, znanstveni).

8. Mihaljević, Milan.
Jezik kanona mise u Kožičićevu Misalu hruackom. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 24 (2012) , 1; 157-183 (članak, znanstveni).

9. Mihaljević, Milan.
Verba Dicendi in Croatian Church Slavonic. // Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. LIV (2011) , 1; 63-77 (članak, znanstveni).

10. Mihaljević, Milan.
Der Dual im Kroatisch-Kirchenslavischen. // Wiener slavistisches Jahrbuch. 57 (2011) ; 131-138 (članak, znanstveni).

11. Mihaljević, Milan.
Dopune percepcijskih glagola u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 72 (2011) ; 187-200 (članak, znanstveni).

12. Mihaljević, Milan.
Bilješke o jeziku Drugoga beramskoga brevijara. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 9 (2011) ; 126-139 (članak, znanstveni).

13. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 359-476 (članak, znanstveni).

14. Mihaljević, Milan.
Glagolski oblici u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st.. // Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 56-57 (2008) ; 333-349 (članak, znanstveni).

15. Mihaljević, Milan.
Zamjenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. // Godišnik na Sofijskiâ universitet Sv. Kliment Ohridski. Naučen cent´´r za slavâno-vizantijski proučvaniâ Ivan Dujčev. 96 (15) (2008) ; 213-226 (članak, znanstveni).

16. Mihaljević, Milan.
Leksik najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata. // Studia Slavica Hungarica. 52 (2007) , 1-2; 263-272 (članak, znanstveni).

17. Mihaljević, Milan; Reinhart, Johannes.
The Croatian Redaction: Language and Literature. // Incontri linguistici. 28 (2005) ; 31-82 (članak, znanstveni).

18. Mihaljević, Milan.
Veznik "da" u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Slavia meridionalis. 4 (2004) ; 9-34 (članak, znanstveni).

19. Mihaljević, Milan.
Novljanski dvolist brevijara iz 14. st.. // Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 34 (2000) ; 175-208 (članak, znanstveni).

20. Mihaljević, Milan.
Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava. // Fluminensia. 12 (2000) , 1-2; 1-15 (članak, znanstveni).

21. Mihaljević, Milan.
Nekoliko pabiraka iz hrvatskoglagoljskih kodeksa. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , 1; 223-232 (članak, znanstveni).

22. Mihaljević, Milan.
Novootkriveni glagoljski fragmenti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. // Dometi. 7-12 (1999) ; 26-38 (članak, znanstveni).

23. Mihaljević, Milan.
O jeziku Vidova brevijara. // Nova Istra. 2 (1997) , 5; 22-26 (članak, znanstveni).

24. Mihaljević, Milan.
Jezična slojevitost Brevijara Vida Omišljanina iz 1396. godine. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 29 (1997) ; 119-138 (članak, znanstveni).

25. Mihaljević, Milan.
Ostrižak glagoljskoga misala iz Novoga Vinodolskoga. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997) ; 257-263 (članak, znanstveni).

26. Mihaljević, Milan.
Jestno-niječna pitanja u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) , 1-2; 191-209 (članak, znanstveni).

27. Mihaljević, Milan.
Novootkriveni Pašmanski fragmenti brevijara. // Slovo. 44/46 (1996) ; 99-170 (članak, znanstveni).

28. Mihaljević, Milan.
Šrke i fraške glagoljaške. // Croatica. 26 (1996) , 42/44; 269-280 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Mihaljević, Milan.
STJEPAN DAMJANOVIĆ, Jezik hrvatskih glagoljaša. Matica hrvatska, Zagreb 2008, 360 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 395-400 (prikaz, stručni).

2. Mihaljević, Milan.
LANA HUDEČEK, Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća. Zagreb 2006.. // Slovo : � asopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 58 (2008) ; 348-352 (prikaz, stručni).

3. Mihaljević, Milan.
Fonološki opisi hrvatskoga jezika: Glasovi, slogovi, naglasci. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 51 (2004) , 4; 155-157 (osvrt, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Petrović, Ivanka; Mihaljević, Milan.
Hrvatskoglagoljski fragmenti "Legende o sv. Eustahiju" i "Pasije sv. Marine" // Hagiographia Slavica ; Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 82 / Reinhart, Johannes (ur.).
Muenchen : Verlag Otto Sagner, 2013. 171-215 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Mihaljević, Milan.
The Structure of Coordination: Evidence from Croatian Church Slavonic // Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Third Cornell Meeting 2016 / Browne, Wayles ; Despić, Miloje ; Enzinna, Naomi ; Harmath-de Lemos, Simone ; Karlin, Robin ; Zec, Draga (ur.).
Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 2018. 200-213 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Mihaljević, Milan.
O jeziku Drugoga vrbničkoga brevijara // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar, Sandra ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 535-575 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, 2011. 407-423 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mihaljević, Milan.
Sintaktička svojstva najstarijih hrvatskoglagoljskih tekstova // Mnogokratnite prevodi v južnoslavjanskoto srednovekovie / Taseva, Lora ; Marti, Roland ; Jovčeva, Marija (ur.).
Sofija : Goreks Pres, 2007. 221-238 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Mihaljević, Milan.
Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima // Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog institutta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.) / Duerrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb - Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 625-636 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Mihaljević, Milan.
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata // B'lgari i hrvati prez vekovete 2 / Božilova, Rumjana (ur.).
Sofija : IK Gutenberg, 2003. 43-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mihaljević, Milan.
The Structure of Croatian Alternative Questions // Current Approaches to Formal Slavic Linguistics / Kosta, Peter ; Frasek, Jens (ur.).
Frankfurt a/M : Peter Lang, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, 2002. 327-335 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Mihaljević, Milan.
Die Jer-Zeichen in den aeltesten kroatisch-glagolitischen Fragmenten // Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur / Miklas, Heinz (ur.).
Wien : Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000. 150-163 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Mihaljević, Milan.
The Interaction of li and Negation in Croatian Church Slavonic // Formale Slavistik / Junghanns, Uwe ; Zybatow, Gerhild (ur.).
Frankfurt am Main : Vervuert Verlag, 1997. 87-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Mihaljević, Milan.
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku // Zbornik radova (Prvi svezak) Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 25-37 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // A tko to ide? - A hto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Hrvatsko filološko društvo, 2013. 11-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // Gacka u srednjem vijeku / Gračanin, Hrvoje ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. 255-282 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mihaljević, Milan.
Pitanja u hrvatskome jeziku // Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / Mićanović, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, 2011. 35-41 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Mihaljević, Milan.
Strukturni i nestrukturni padeži u hrvatskom jeziku // Sintaksa padeža / Birtić, Matea ; Brozović Rončević, Dunja (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet Osijek, 2010. 179-192 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Mihaljević, Milan.
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Vidjeti Ohrid : Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.-16. rujna 2008.) / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. 43-64 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mihaljević, Milan.
Minimalistički opis konstituentske strukture glagolskih skupina // Riječki filološki dani 4 / Stolac, Dijana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2002. 263-276 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Mihaljević, Milan.
Dva glagoljska ostriška brevijara iz Kloštar Ivanića // Knjižnica franjevačkog samostana Kloštar Ivanić / Pasarić, Dragutin (ur.).
Kloštar Ivanić : Franjevački samostan Kloštar Ivanić, 2000. 156-161 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Mihaljević, Milica; Mihaljević, Milan.
Imperativ u nazivlju // Riječki filološki dani 3 / Stolac, Dijana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000. 219-226 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Mihaljević, Milan.
Le slaviste André Vaillant – Slavist André Vaillant // Les projets franco-croates et les savants francais qui se sont illustres dans la recherche et la valorisation du patrimoine croate / Marin, E. ; Šanjek, F. ; Zink, M. (ur.).
Paris : Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2016. 225-232 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Mihaljević, Milan.
Položaj crkvenoslavenskoga jezika u hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi // Zbornik na trudovi od Megjunarodniot naučen sobir Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija (organiziran po povod 1100-godišninata od smrtta na sv. Naum Ohridski) / Velev, Ilija ; Girevski, Aco ; Makarijoska, Liljana ; Piperkoski, Ilija ; Mokrova, Kostadina (ur.).
Skopje : Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij", 2011. 229-238 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mihaljević, Milan.
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta // Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu / Dukić, Davor ; Žagar Mateo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. 211-226 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mihaljević, Milan.
(Ortho)graphic Reforms in Croatian Glagolitic Texts // Sbornik s dokladi ot Meždunarodnata konferencija "Glagolica i kirilica - istorija i pismeni pametnici", Bratislava 6-7 juni 2007 g. / Zašev, Evgeni (ur.).
Bratislava : Bălgarskija kulturen institut v Bratislava, 2009. 1-11 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Mihaljević, Ana; Mihaljević, Milan.
Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija).

2. Mihaljević, Milan; Kosić, Josip.
Vesperal, 1999. (prijevod na staroslavenski i priređivanje tekstova).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Galić, Josip.
Glagolski oblici u Hrvojevu misalu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Filozofski fakultet, 28. 10. 2013., 116 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

2. Willer-Gold, Jana.
Minimalistički pristup strukturi glagolskih skupina sa složenom dopunom u hrvatskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21.07. 2013, 324 str. Voditelj: Mihaljević, Milan ; Erdeljac, Vlasta.

3. Kovačević, Ana.
Negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.01. 2012., 318 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

4. Turkalj, Lucija.
Sintaksa hrvatskoglagoljskoga psaltira / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.05. 2012., 351 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

5. Lozić Knezović, Katarina.
Leksik Klimantovićeva zbornika iz 1512. g. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21. 12. 2010., 300 str. Voditelj: Božanić, Joško.

6. Sudec, Sandra.
Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06. 2010., 243 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

7. Mandić, David.
Postanak praslavenskih naglasnih paradigmi kod imenicâ i njihova sudbina u hrvatskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.10. 2009, 234 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

8. Gadžijeva, Sofija.
Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.12. 2007., 350 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

9. Zovko Dinković, Irena.
Negacija u engleskom i hrvatskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.03. 2007., 328 str. Voditelj: Ivir, Vladimir ; Mihaljević, Milan.

10. Birtić, Matea Andrea.
Argumentna struktura imenskih riječi (Tvorba riječi u generativnoj morfologiji) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 18. 2. 2004, 238 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

11. Vince Marinac, Jasna.
Akuzativ u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29. 01. 1999., 255 str. Voditelj: Milan Mihaljević.