crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 95276

Disertation

Author: Neđeral, Sandra
Title: Utjecaj uvjeta čuvanja maslinovog ulja iz sorti Oblice i Buharice na održivost i boju ulja
( The influence of storage conditions of olive oil from Oblica and Buharica varieties on stability and oil colour )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 23.11.
Year: 2001
Page: 53
Mentor: Rade, Desanka
Keywords: karotenoidi; klorofili; maslinovo ulje; održivost ulja; skladištenje
( carotenoids; chlorophylls; olive oil; stability; storage )
Abstract:
Unutar ovog rada istraživan je utjecaj skladištenja maslinovog ulja na standardne pokazatelje kvalitete i boju odnosno pigmente u ulju. Korišteni su uzorci maslinovog ulja sorti Oblica i Buharica i mješanih sorti s područja Dalmacije. Ulja su bila skladištena 30 dana na svjetlu i u mraku na sobnoj temperaturi. U uzorcima je prije i nakon skladištenja određivan peroksidni broj, udjel slobodnih masnih kiselina i apsorbancija u UV području na 232 i 270 nm. Također je određivana boja ulja mjerenjem indeksa boja, te je mjeren udjel klorofila i karotenoida. U uzorcima skladištenim na svjetlu zabilježen je veliki porast peroksidnog broja i koeficijenta apsorbancije na 232 i 270 nm, dok je u uljima skladištenim u mraku taj porast bio mnogo manji. Udjel klorofila i ukupnih karotenoida u uzorcima skladištenim na svjetlu bio je manji u odnosu na početni, a u onim skladištenim u mraku nije zabilježeno znatno smanjenje. Od pojedinih karotenoida u uzorcima prije skladištenja najzastupljenija je bila grupa ksantofila (kriptoksantin i lutein), a manje karoteni (beta-karoten). Nakon skladištenja na svjetlu u uzorcima je zabilježeno smanjenje udjela svih grupa karotenoida. U uljima skladištenim u mraku udjel beta-karotena se nije bitno mijenjao, ali je zabilježen porast udjela luteina na račun smanjenja udjela kriptoksantina.
Project / theme: 058507
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4