crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 897153

Disertation

Author: Pokec, Lucija
Title: Primjena kelirajućeg agensa u ekstrakciji pektina iz otpadne biomase crvenog luka
( Application of the chelating agents in the extraction of pectin from onion biomass waste )
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 27.09.
Year: 2017
Page: 54
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Vojvodić Cebin, Aleksandra
Keywords: Agroindustrijski otpad ; Ekstrakcija ; Galakturonska kiselina ; HPLC ; Pektinske tvari
( agroindustrial waste ; extraction ; galacturonic acid ; HPLC ; pectic substances )
Abstract:
Agroindustrijski otpad smatra se vrijednom sekundarnom sirovinom za razne industrijske procese i izdvajanje različitih funkcionalnih sastojaka zbog velike dostupnosti i zanimljivog kemijskog sastava pri čemu istovremeno dolazi do smanjenja ekološkog opterećenja i troškova. Cilj ovog rada bio je istražiti primjenu kelirajućeg agensa (EDTA) te utjecaj ekstrakcijskih parametara na prinos i sastav pektina iz otpadne biomase crvenog luka. U svrhu karakterizacije pektinskih izolata i ostataka nakon ekstrakcije razvijena je metoda tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC). HPLC metodom određeno je 7 neutralnih šećera i 2 uronske kiseline, pri čemu strukturni ugljikohidrati zauzimaju većinu ugljikohidratne frakcije. Najveći prinos pektinskih tvari dobiven je u uzorku koji je ekstrahiran pri povišenoj temperaturi i povišenoj pH-vrijednosti otapala. Svi pektinski izolati imali su dominantan udjel galakturonske kiseline, stoga je najzastupljeniji tip pektina homogalakturonan, dok je u ostacima nakon ekstrakcije dominirala glukoza. U radu su prikazane i bilance za karakteristične pektinske monosaharide (galakturonska kiselina, ramnoza, galaktoza i arabinoza). Ukupnom iskorištenju galakturonske kiseline pogoduju povišena temperatura i niže pH-vrijednosti, dok izdvajanju ramnoze, galaktoze i arabinoze pogoduju niža temperatura i niži pH. S obzirom na ukupno iskorištenje prikazana su i relativna iskorištenja pojedinih monosaharida unutar pektinske frakcije te frakcije ostatka.
Project / theme: HRZZ-IP-2013-11-9158
Original language: HRV
Research fields:
Biotechnology,Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Arijana Bušić (abusic@pbf.hr), 9. Lis. 2017. u 14:38 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4