Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 443204

Disertation

Author: Blašković, Martina
Title: Parametri kvalitete meda od bagrema
( Quality parameters of acacia honey )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 11.07.
Year: 2008
Page: 54
Mentor: Hruškar, Mirjana
Keywords: dijastaza; HMF; invertaza; prolin; specifični kut rotacije
( diastase; HMF; invertase; proline; specific optical rotation )
Abstract:
Kvaliteta meda znatno utječe na nutritivnu vrijednost meda u ljudskoj prehrani, a određuju je mnogi parametri koji se ispituju različitim fizikalno kemijskim, analitičkim i senzorskim metodama, u cilju zaštite potrošača. Cilj ovog rada bio je odrediti maseni udio hidroksimetilfurfurala (HMF), udio prolina, aktivnost invertaze i dijastaze te specifični kut rotacije. Ovi parametri su određivani u 50 uzoraka meda od bagrema sa područja Repubile Hrvatske, proizvedenih u 2006. godine. Pri tome su dobiveni sljedeci rezultati: maseni udio HMF-a se kretao između 0, 6 i 43, 4 mg/kg, udio prolina između 98, 3 i 979, 1 mg/kg, aktivnost invertaze od 0, 1 do 9, 8 IN, aktivnost dijastaze od 2, 9 do 16, 6 DN, a specifični kut rotacije od -4, 8 do -0, 7. 43 uzorka ne zadovoljava dodatni kriterij IHC-a za aktivnost invertaze, dok većina ostalih uzoraka ne zadovoljava zahtjeve Pravilnika za maseni udio HMF-a i aktivnost dijastaze, odnosno dodatni kriterij IHC-a za maseni udio prolina.
Project / theme: 058-0580696-2808
Original language: hrv
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: nvahcic@pbf.hr (nvahcic@pbf.hr), 4. Vel. 2010. u 18:37 sati