Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 479776

Disertation

Author: Krivak, Petra
Title: Utjecaj različitih skupina polifenolnih spojeva prisutnih u aroniji na njezinu antiradikalnu aktivnost
( Influence of different polyphenolic compounds present in Aronia on its antiradical activity )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-tehnološki
University: Sveučilište u Osijeku
Location: Osijek
Date: 01.07.
Year: 2010
Page: 42
Mentor: Šeruga, Marijan
Principal investigator: Jakobek, Lidija
Keywords: Aronija (Aronia melanodarpa); antiradikalna aktivnost; flavonoli; fenolne kiseline; antocijanini; proantocijanidini
( Aronia (Aronia melanocarpa); antiradical activity; flavonols; phenolic acids; anthocyanins; proanthocyanidins )
Abstract:
U ovom radu istraživana je antiradikalna aktivnost različitih skupina polifenolnih spojeva iz aronije. Ekstrahirane su tri frakcije polifenolnih spojeva. Prva je bila obogaćena flavonolima i fenolnim kiselinama aronije, druga antocijaninima, a treća netopljivim polifenolima i proantocijaninima. Antiradikalna aktivnost frakcija određena je pomoću DPPH metode te je reakcija hvatanja slobodnih DPPH radikala promatrana u vremenu od 300 minuta. Određena je antiradikalna aktivnost pojedinih skupina polifenola računanjem EC50 vrijednosti i ARP vrijednosti („antiradical power“=1/EC50). U aroniji je pronađeno najviše netopljivih polifenola i proantocijanidina (8973 mg/kg svježeg voća), zatim slijede antocijanini (2526 mg/kg svježeg voća), te flavonoli i fenolne kiseline (1029 mg/kg svježeg voća). U ukupnoj antiradikalnoj aktivnosti najveći udio zauzimaju antocijanini (52.5%), a slijede netopljivi polifenoli i proantocijanidini (34.7%) te flavonoli i fenolne kiseline (12.8%). Sve skupine polifenola inhibirale su slobodne radikale kroz duži vremenski period (ovisno o koncentraciji). U reakciji slobodnih radikala s polifenolima aronije primijećena je bifazna reakcija, s periodom u kojem se inhibiranje DPPH radikala odvija brzo, te period u kojem je inhibicija usporena.
Project / theme: 113-1130471-0451
Original language: hrv
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: ljakobek@ptfos.hr (ljakobek@ptfos.hr), 3. Ruj. 2010. u 11:35 sati