Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 610414

Disertation

Author: Kauzlarić, Martina
Title: Drvena krovna konstrukcja s rešetkastim nosačima suvremene izvedbe
( Timber roof structure with truss main girders of contemporary performance )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Građevinski fakultet
University: Sveučilište u Rijeci
Location: Rijeka
Date: 15.02.
Year: 2007
Page: 60
Mentor: Bjelanović, Adriana
Keywords: drvena krovna konstrukcija; rešetkasti suvremeni nosači; spojevi s utisnutim limovima; sekundarna i glavna konstrukcija; proračun; nacrti; elementi i priključci
( timber roof structure; truss main girders; timber-steel-timber connections; secondary and main structure; design; elements; details )
Abstract:
Kandidatkinja treba samostalno treba izraditi glavni projekt drvene krovne konstrukcije s rešetkastim glavnim nosačima suvremene izvedbe. Veze u čvorovima rešetkastog nosača treba izvesti primjenom utisnutih čeličnih limova i čavala. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije i spojeva treba provesti tako da se utrošak materijala optimalizira. Građevina se nalazi u kontinentalnom području. Proračun unutrašnjih sila u rešetkastom glavnom nosaču treba provesti pojednostavljenim postupkom, tako da se nesimetrični utjecaj vjetra zanemari kako bi se mogle primijeniti tablice za proračun reznih sila u ovakvim nosačima. Trokutaste rešetkaste nosače raspona 19, 8m treba rasporediti na pravilnom rasteru od 3, 35m u krovnoj konstrukciji ukupne duljine 30, 15m. Proračun potkonstrukcije (armiranobetonski okvirni sustav) i krutih zabata građevine nije potrebno provesti. Diplomski zadatak uključuje izradu potrebnih nacrta (dispozicija konstrukcije, nacrti karakterističnih detalja i izvedbeni nacrt rešetkastog nosača), provedbu potrebnih dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti elemenata konstrukcije i konstrukcije u cjelini (prostorna stabilnost) i karakterističnih spojeva, tehnički opis konstrukcije i iskaz materijala. Proračun treba provesti postupkom dopuštenih naprezanja, prema važećim normama za proračun drvenih konstrukcija, HRN U.C9.200 i HRN U.C9.300., a analizu djelovanja prema važećem Tehničkom propisu za opterećenja. U uvodnom dijelu diplomskog zadatka treba kratko navesti primjere danas uobičajeno izvođenih suvremenih rešetkastih nosača (primjena CAD/CAM tehno-logije – patentirani sustavi s utisnutim limovima i sustavi s ježastim spojnim pločama) i navesti bitne razlike u proračunu i izvedbi između takvih sustava i sustava koji je zadan u diplomskom radu.
Original language: HRV
Research fields:
Civil engineering
Contrib. to CROSBI by: adriana@gradri.hr (adriana@gradri.hr), 8. Sij. 2013. u 10:56 sati
Remarks:
Diplomski rad iz kolegija Metalne i drvene konstrukcije - Stručni studij građevinarstva (stari sustav)