Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 632461

Časopis

Autori: Vlah, Nataša; Tatalović Vorkapić Sanja
Naslov: Samopercepcija socijalnog ponašanja kao prediktor stava prema obrascu ponašanja u socijalnim sukobima adolescenata
( Adolescent's Self-Perceived Social Behavior as a Predictor of the Attitude Toward the Behavioral Style of Social Conflicts )
Izvornik: Kriminalističke teme Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (1512-5505) 12 (2012), 3-4; 165-183
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: izbjegavanje/prilagodba; obrasci ponašanja; pobjeđivanje; rizično ponašanje; samopercepcija; stavovi; sukobi; suradnja
( avoiding/adaptation; attitudes; behavioural styles; cooperation; risk behaviour; self-perception; social conflicts; winning )
Sažetak:
Svrha rada je ponuditi doprinos kvaliteti kliničkog savjetodavnog rada s adoles-centima u strukovnim školama koji prihvaćaju nasilnički obrazac ponašanja u su-kobima. Cilj rada je ispitati odnos između stavova prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima i njihove procjene osobnog socijalnog pona-šanja. Metoda: Istraživanje je provedeno u Primorsko-goranskoj županiji, Hrvatska na grupnom stratificiranom uzorku učenika osam strukovnih škola (N=1125). Primi-jenjene su Skala stavova prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima (Vlah, 2010.) i Skala samoprocjene socijalnog ponašanja adolescenata (Vlah i sur., 2012.). Tri hipoteze su utemeljene u Bemovoj teoriji samopercepcije (1967., 1972.) i funkcionalnom određenju formiranja stavova. Testirane su kore-lacijskim i hijerarhijskim regresijskim analizama. Rezultati istraživanja upućuju da su obrascu suradnje sklonije djevojke i stariji učenici te oni učenici koji svoje ponašanje procjenjuju socijabilnim, konvencio-nalnim i nesamoisticajućim ; obrascu izbjegavanja/prilagodbe su skloniji mlađi učenici te oni učenici koji svoje ponašanje procjenjuju nesamoisticajućim, kon-vencionalnim i socijabilnim ; dok su obrascu pobjeđivanja skloniji mladići i mlađi učenici kao i oni učenici koji svoje ponašanje procjenjuju samoisticajućim, nesoci-jabilnim i nekonvencionalnim. Praktične implikacije koje ovo istraživanje potencijalno donosi je unaprjeđivanje kvalitete savjetodavnog kliničkog rada s adolescentima rizičnima za nasilno pona-šanje u sukobima. Znanstveni doprinos: Istraživanje otvara pitanje utjecaja samopercepcije pona-šanja adolescenata u formiranju stava prema pojedinom obrascu ponašanja u so-cijalnim sukobima.
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Sociologija,Psihologija,Pedagogija
URL cjelovitog teksta:
Časopis izlazi u samo elektroničkom izdanju: NE
Google Scholar: Samopercepcija socijalnog ponašanja kao prediktor stava prema obrascu ponašanja u socijalnim sukobima adolescenata
Upisao u CROSBI: Nataša Vlah (natasa.vlah@ufri.hr), 11. Lip. 2013. u 10:19 sati
Napomene:
Purpose of this study was to contribute to the quality of the clinical advisory work with adolescents in vocational schools who manifest violent behaviour pat-tern in the social conflicts. The aim of this study was to examine the relationship between attitudes toward the behaviour patterns of adolescents in social con-flicts and the self-evaluation of their own social behaviour. Design: The study was conducted in Primorje – Gorski Kotar county, Croatia on the stratified sample of eight vocational schools (N=1125). Two measurement scales were applied: The scale of attitudes towards the behaviour patterns of adolescents in social conflicts (Vlah, 2010) and The Scale of self-evaluation of own social behaviour (Vlah et al., 2012, in press). Three hypotheses were groun-ded in Bem’s Theory of Self-Perception (1967, 1972) and functional definition of the formation of attitudes. They were tested by conducting correlation and hie-rarchical regression analyses. Research findings are: a) girls, older pupils and those pupils who evaluated their behaviour as sociable, conventional and non-self-promotion are more tended to pattern of cooperation ; b) younger pupils and those pupils who evaluated their behaviour as sociable, conventional and non-self-promotion are more tended to pattern of avoidance/adaptation ; c) while boys, younger pupils and those pupils who evaluated their behaviour as non-sociable, non-conventional and self-promotion are more tended to pattern of winning. Practical implication: The practical implications of this research are the potential improvement of the quality of the clinical advisory work with adolescents at risk for violent behaviour in conflict situations. Values: Study opens a question of the influence of self-perception in the forma-tion of adolescent attitude towards a particular pattern of behaviour in social conflicts.